2480

2480

137/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Ανακαίνιση χρωμάτων σχολικών κτιρίων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Ανακαίνιση χρωμάτων σχολικών κτιρίων» AOE1372011.pdf