25/20-1-2010

25/20-1-2010

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών, υπηρεσιών σύμφωνα με το αρθ. 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών». a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών, υπηρεσιών σύμφωνα με το αρθ. 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών». adspk252010.pdf