2501

2501

Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής του Ν.3263/04 αρ.3 Διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασιών έργων για το έτος 2011 & για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής του Ν.3263/04 αρ.3 Διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασιών έργων για το έτος 2011 & για έργα προϋπολογισμού κάτω