294/2010

294/2010

294/2010 – Έγκριση πίστωσης ποσού 350,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με θέμα «10th Annual Meeting of INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEYRORHARMACOLOGY» a

Έγκριση πίστωσης ποσού 350,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με θέμα «10th Annual Meeting of INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEYRORHARMACOLOGY» ADS2942010.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/10» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/10»