294

294

222/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 – 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης. a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 – 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης

221/2011 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ2/11». a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ2/11». AOE2212011.pdf

220/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11 » a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11 » AOE2202011.pdf

219/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ3/11» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

217/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας». a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας». AOE2172011.pdf

029/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 96/2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» που αφορά τον προϋπολογισμό του Ν.Π., οικονομικού έτους 2009 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 96/2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» που αφορά τον προϋπολογισμό του