300

300

241/2011 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» και καθορισμός όρων διακήρυξης και  τρόπου εκτέλεσης AOE2412011.pdf

240/2011 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και  τρόπου εκτέλεσης AOE2402011.pdf

239/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Δώρων για το ορφανοτροφείο Αγία Τριάς ενόψει των Χριστουγέννων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Δώρων για το ορφανοτροφείο Αγία Τριάς ενόψει των Χριστουγέννων» aoe2392011.pdf