302/2009

302/2009

302/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/07» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/07» ads302.pdf