309/2009

309/2009

309/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 11/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 11/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ