311/2009

311/2009

311/2009 – Πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» στις τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ a

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» στις τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ads311.pdf