312/2012

312/2012

312/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.136,50 € υπέρ της εταιρείας Ο.Σ.Υ. ΑΕ σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά το κόστος μετατόπισης ιστού στήριξης εναερίου δικτύου. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.136,50 € υπέρ της εταιρείας Ο.Σ.Υ. ΑΕ σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά το κόστος μετατόπισης ιστού στήριξης εναερίου