328/2009

328/2009

328/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛ. Δ1/09» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛ. Δ1/09» ads328.pdf