329/2009

329/2009

329/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ads329.pdf