331

331

015/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 – 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την  υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 – 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης

014/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.772,00 € για τη συμμετοχή αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στην Κομοτηνή (27-28 Ιανουαρίου 2012) a

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.772,00 € για τη συμμετοχή αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στην Κομοτηνή (27-28 Ιανουαρίου 2012) AOE0142012.pdf

013/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ3/11 » a

Λήψη απόφασης για  την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ3/11 » AOE0132012.pdf

012/2012 – Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/26-05-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2012 a

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/26-05-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2012 AOE0122012.pdf

010/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου AOE0102012.pdf

009/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση των τηλεφωνικών κέντρων του Δημοτικού Καταστήματος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση των τηλεφωνικών κέντρων του Δημοτικού Καταστήματος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» AOE0092012.pdf

008/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος» AOE0082012.pdf

006/2012 – Έγκριση πίστωσης για δαπάνες σταθερές διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα οι οποίες αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορούν το Δήμο μας a

Έγκριση πίστωσης για δαπάνες σταθερές διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα οι οποίες αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορούν το Δήμο μας AOE0062012.pdf