3375

3375

036/2012 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικά κλπ) για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων» a

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικά κλπ) για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων» aoe0362012.pdf