3376

3376

037/2012 – Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11» a

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11» AOE0372012.pdf