389/2010

389/2010

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ» ade3892010.pdf