3966

3966

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» ADSDHKEPA2112012.pdf