4008

4008

269/2012 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης» a

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης» AOE2692012.pdf