4083

4083

317/2012 – Λήψη απόφασης για τη μερική ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 12/25-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ7ΩΕΒ-8ΝΝ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το συνεχιζόμενο για το έτος 2012 έργο με τίτλο «Επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η2/09» a

Λήψη   απόφασης για τη μερική ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 12/25-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ7ΩΕΒ-8ΝΝ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το συνεχιζόμενο για το έτος 2012 έργο με τίτλο «Επέκταση