4086

4086

320/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για τη  «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» AOE3202012.pdf