409/2009

409/2009

409/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 13/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/09 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 13/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/09 ads409.pdf