522

522

189/2013 – Ανάκληση της υπ’ αρ. 163/11-06-2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση της ΑΑΥ 428/2013 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας για την «Ετήσια Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών μονάδων κτιρίων» a

AOE1892013.pdf