532

532

221/2013 – Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 204/05-08-2013 απόφασης οικονομικής επιτροπής (με ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΕΒ-ΠΝ5) που αφορά τη συγκρότηση σε σώμα Επιτροπής Διαγωνισμού του Ν.3316/05 για την μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» a

AOE2212013.pdf