574

574

271/2013 – Λήψη απόφασης για τη μερική ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 019/24-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΕΒ-Τ9Β) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το συνεχιζόμενο για το έτος 2013 έργο με τίτλο «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/12» a

aoe2712013.pdf