598

598

026/2010 – Λήψη απόφασης για τη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων και μείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/08 a

Λήψη απόφασης για τη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων και μείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ