840

840

191/2016 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της «προμήθειας ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου και κρεοπωλείου μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού» και μερική ανάκληση της ΑΑΥ 112/2016. a

AOE1912016.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων διαφόρων μελετών των έργων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων διαφόρων μελετών των έργων» ADE1212010.pdf