856

856

250/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. για την Παραλαβή της Β’ Φάσης Εργασιών Π.Ε.2 του ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση Σεισμικής Συμπεριφοράς, Έλεγχος / Τεκμήριωση της Δομικής Τρωτότητας της Δομικής Τρωτότητας (Στατικής Επάρκειας) και Προτάσεις για Ενδεχόμενες Επεμβάσεις σε Κτήρια Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης του Δήμου Ιλίου a

ADS2502016.pdf