859

859

301/2016 – Μερική ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 385 και 389/2016 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση δέσμευσης ποσού 10.000,00€ για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016» a

AOE3012016.pdf

300/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά την «Εκπαίδευση και πιστοποίηση υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης μέσω σεμιναρίου στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED).» a

AOE3002016.pdf

296/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.788,14 € για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της υπ’ αριθ. 269/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 1/2009 πράξης αναλογισμού για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στα Ο.Τ. 2204 (Παιδική χαρά), 2205Α (Κ.Χ), 2207(Πλατεία), 2217Α (Κ.Χ) και 2218Β(Κ.Χ) , περιοχή Ραδιοφωνίας, υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου.» a

AOE2962016.pdf