912

912

049/2017 – Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017 a

ADS0492017.pdf

048/2017 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002024, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 a

ADS0482017.pdf

045/2017 – Επιστροφή ποσού 211,33 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17746112-02 1 (διαχείριση πολυκατοικίας – κοινόχρηστα, στο ακίνητο επί της οδού Αργυροκάστρου 107), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 51113/25.11.2016 σχετικής αίτησης a

ADS0452017_.pdf