334/2013 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων