032/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου»

032/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου»