024/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

024/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»