022/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019»