026/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2017»

026/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2017»