027/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 2017 »

027/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 2017 »