028/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017»