036/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»

036/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»