307/2017 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 271/2017 ποσού 5.339,54 €