Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 542,21 ευρώ.