Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 542,21 ευρώ.

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 542,21 ευρώ.

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 542,21 ευρώ.

ADSDAO_1292010.pdfa