Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής