council.meeting.dhkepaka

council.meeting.dhkepaka

Έγκριση πίστωσης ποσού 32.076,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιόδου 2014», σε βάρος του Κ.Α. που έχει προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2014 a

ADSDHKEPAKA1302013.pdf