156/2014 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού 4.606,68 €