21 Δεκεμβρίου, 2014

21 Δεκεμβρίου, 2014

483/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια που αφορά την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων περιόδου 2014» και μερική ανάκληση των υπ΄αριθμ. 330/2014, 338/2014, 339/2014, 340/2014 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης a

AOE4832014.pdf

481/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΣΤΟ Ο.Τ. 2146Α ΚΑΙ 2057Α ΠΡΩΗΝ 20Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) a

AOE4812014.pdf