Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού 5.055,58 €