384/2013 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου»

384/2013 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου»