084/2014 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2014»