322/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης για έξοδα κηδείας πρώην Δημάρχου

322/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης για έξοδα κηδείας πρώην Δημάρχου