254/2019 – Έγκριση και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»

254/2019 – Έγκριση και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»

254/2019 – Έγκριση και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»