419/2013 – Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ(Δ.Ε.Κ.Α)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη

419/2013 – Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ(Δ.Ε.Κ.Α)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη