016/2017 – Έγκριση πίστωσης για δαπάνες δημοσιεύσεων του Δήμου